Πώς μπορεί ένας πατέρας να χάσει τα γονικά του δικαιώματα. Δικαιώματα πατέρα σε παιδί εκτός γάμου - Δικηγορικό ΓΡΑΦΕΊΟ

πώς μπορεί ένας πατέρας να χάσει τα γονικά του δικαιώματα

χάνει βάρος αποτελεσματικά και γρήγορα το βραδινό τρέξιμο εξασθενεί

Σύμφωνα με το Α. Κάκη άσκηση της γονικής μεριμνας είναι αυτή που αντιτίθεται στο συμφέρον του τέκνου. Σε περίπτωση όμως διάστασης των γονέων ή διαζυγίου η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο το οποίο έχει τις εξής δυνατότητες: Να αναθέσει μόνον στον ένα γονιό της άσκηση της επιμέλειας.

Να την αναθέσει και στους δύο από κοινού, εφόσον συμφωνούν, ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο κατοικίας του τέκνου ή να προβεί σε χρονικό επιμερισμό της επιμέλειας του ανηλίκου.

Είμαι 60 κιλά και θέλω να χάσω βάρος smoothie αγγουριού για να χάσετε το λίπος στην κοιλιά

Στις περιπτώσεις που η επιμέλεια ασκείται αποκλειστικά από τον ένα γονέα, όπως στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η γονική μέριμνα συνεχίζει να ασκείται από κοινού. Αυτό βέβαια έχει κριθεί ως κενό περιεχομένου δεδομένου ότι η ουσιαστική ανατροφή ενός τέκνου έχει να κάνει με την επιμέλεια του και συνεπώς η συνάσκηση της διαχείρησης της περιουσιάς του και της εκπροσώπησης του δεν καθιστούν τον έτερο γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια συμμέτοχο στην ανατροφή του παιδιού του.

Όμως, σε ζητήματα πώς μπορεί ένας πατέρας να χάσει τα γονικά του δικαιώματα με θέματα υγείας και περίθαλψης, οι γονείς οφείλουν να συναποφασιζουν. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η επιμέλεια του τέκνου μπορεί να αφαιρεθεί από τον ένα γονέα, εάν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.

Πολίτες δεύτερης κατηγορίας

Το δικαστήριο μπορεί ιδίως να αφαιρέσει από τον έναν γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, να αναθέσει την πραγματική φροντίδα του τέκνου ή, ακόμη, και την επιμέλειά του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή και να διορίσει επίτροπο.

Ωστόσο, υπάρχει μία σύγχυση ως προς τους λόγους διότι φαίνεται πως αντικειμενικά αλληλοκαλύπτονται. Πιο συγκεκριμένα, η κατάχρηση του γονικού λειτουγήματος αποτελεί ταυτόχρονα και παράβαση των καθηκόντων του γονέα.

Καταχρηστική άσκηση του λειτουργήματος της επιμέλειας συνιστά η άσκησή της κατά τρόπο αντίθετο ή μη εναρμονισμένο στο σκοπό της με αποτέλεσμα να διακυβεύονται τα συμφέροντα του τέκνου και να ρόφημα αδυνατίσματος στο σπίτι αποτελεσματικά σε κίνδυνο η ψυχική ή σωματική του ανάπτυξη. Η κρίση όμως για το εάν συντρέχει καταχρηστική άσκηση της επιμέλειας σχηματίζεται αξιολογώντας τη συνολική συμπεριφορά του γονέα και όχι μεμονωμένες συμπεριφορές, εκτός κι εάν μια μεμονωμένη πράξη η παράλειψη είναι τόσο βαριά ώστε να αρκεί για την αφαίρεση της επιμέλειας από αυτόν.

  • Πότε μια μάνα μπορεί να χάσει την επιμέλεια του παιδιού της?
  • Κώστας Ε. Μπέης
  • Πότε μια μάνα μπορεί να χάσει την επιμέλεια του παιδιού της? (βίντεο) - ΜΕΡΟΣ Α'
  • Με τα χέρια σας Πώς να στερήσει έναν πατέρα από τη γονική μέριμνα.
  • Θεραπεία αδυνατίσματος με απεσταγμένο νερό

Στο σημείο αυτό και για λόγους διασαφήνισης των προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν, αναφέρονται ενδεικτικά και επιγραμματικά ορισμένοι λόγοι βάσει των οποίων το δικαστήριο αφαίρεσε την επιμέλεια από τον ένα γονέα. Ωστόσο, εάν ο γονέας διάγει άσωτη σεξουαλική ζωή, χωρίς να σέβεται το τέκνο στην κοινή τους κατοικία, τότε ενδέχεται να γεννάται ζήτημα αφαίρεσης της επιμέλειας. Σε περίπτωση που κατατεθεί τέτοιο αίτημα, με εντολή του δικαστηρίου, εκκινείται έρευνα από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, πραγματογνώμονες καθώς και ζητούνται ποικίλα αποδεικτικά μέσα για τη θεμελίωση των ισχυρισμών περί ακαταλληλότητας του ασκούντος την επιμέλεια γονέα.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η επιμέλεια του τέκνου δεν αφαιρείται μόνον με δικαστική απόφαση αλλά και με διάταξη του Εισαγγελέα. Δυνάμει της ΑΚ ο Εισαγελλέας δύναται να ζητήσει την μεταρύθμισης κάθε δικαστικής απόφασης εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Με το άρθρο 22 Ν. Επιλογικά, το Δικαστήριο ή ο Εισαγγελέας αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου και αφού σταθμίσει το σύνολο των αποδεικτικών μέσων που έχει στην διάθεση του.

Ο θηλασμός βοηθά πραγματικά στην απώλεια βάρους δίαιτα αδυνατίσματος με βάση την πρωτεΐνη

Με εκτίμηση.

Ίσως σας ενδιαφέρει