Lara bare slabire

lara bare slabire

StccuranU 3. A t quis qualisve ante ponlificatum fuerit, nerao, q u o d s c i a mliaclenus explicavit.

Cine mi-a luat cascavalul

Adonis Vitae compendium inveni i n Breviario coilegiatae Ecclesiae Romanensis apud Aliobroges, i n q u a celebris est Adonis memoria : quo i lara bare slabire B r e v i a r i ol y p i s vulgalo annosanclorum acta, non rec e n t i lara bare slabire αδυνάτισμα κατεψυγμένα γεύματα u i nsed veterum auctorum q u i ea scripsere, t o t i d e m verbis r e f e r u n l u r : i d quod factum etiam i n A d o n ecujus festus dies ita n o t a t u lara bare slabire i n dicto Breviar i o x v i i Lara bare slabire J a n u a r i i : Sancti Adonis episcopi et confessoris.

Omnia dices de communi prceter Legendam; et i n f r a : Incipit Vita sancti Adonis archtepiscopi Ζυμαρικά αδυνατίσματος ολικής αλέσεως. Quae verba satis i n n u u lara bare slabire t ejus Vilae c o m p e n d i u mquale m o x ex ipso Breviario exhibebo, a vetusto auctore lara bare slabire sancti Adonis res geslas l i t t e - ' n s antiquitus m a n d a v i tde verbo excerptum fuisse.

Accedit quod Ecclesia Viennensis i n suo B r e v i a r i oquod ante centum v i g i n t i annos typis e d i t u m est, iisdem fere verbis u t i t u r ac Romanensis, usque a d eleclionem Adonis i n archiepiscopum.

A l i a m e n i m ab eo loco narrationem de rebus ab Adone j a m pontiOce lara bare slabire exhibet Viennense B r e v i a r i u mcujus copiam nobis submisit humanissimus v i r Petrus L o u velus doctor medicus et historiographus Dombensis.

Utriusque B r e v i a r i i lcctiones novem j u v a t hic v i c i s siro reprceseritare. Ex Breviario Viennensi. Tempore Caroli regis, post patrem L u d o v i c u m i m p e r a t o r e m i n F r a n c i a regnantis, hic sanctus v i r n o b i l i prosapia exortus, duni adhuc infantulus esset, i n monastenum quod Ferrarias ex anliquo vocant, a parentibus traditus est.

E x h i n c non p a r v n m tempus effluxer a tc u m ecce episcopus obitu Viennensis praesulis certissime comperto, agere disposuit i n l e n t i u sq u a lenus i n Viennensi Ecclesia o r d i n a r e l u r episcopus.

Quocirca ex consensu t a m c l e r i quam plebis, lara bare slabire u m consilio et pnescntia comprovincialium episcoporura idem Dei famuius Viennensem consecralur i n p o n t i ficem. Neque e n i mu t m o r i s est plerisque, m o x suscepto honoris gradu in superbiam elatus est : sed magis i n coepta persistens h u m i l i l a t eomnes quoque subditos secundum suum modum iinitalores veritatis fieri assidue monebat, dicens: Discitea me quia m i tis sum et humilis corde. Cujus lara salubri tamque sancto studio i n i n t r o i l u sancUe m a t r i s ecclesiae, i n honore Salvatoris constructae, domunculam quamdam i n s l a r sepulcri D o m i n i c i construi f e c i t : ante cujus etiam ostiolum altare, ex lapidibus c o n c a v u mad nomen Mariae peccalricis, P e l r i quoque negatoris, lalronisque c o n Lessoris solemniler consecravil.

lara bare slabire

Quo dum m u l t i a d veniunt a'groti, per intercessiouem eorum ad p r o p r i a laeti consueverunt r e v e r t i. I l o s p i i a l i i a t i s vero, sed et misericordiae i n pauperes quanta ei c u r aquantave assiduitas f u e r i tstylo mandare non est necesse : cum ostium domus ipsius non a l i osed nequidem refectionis teinpore clausum fuerit. Unde m e r i t o cum beato Job dicere poterat : Ostium meum viatori patuit, et pater fui pauperum.

V e r u m indefessus laborator, licet die tantis occuparetur bonorum lara bare slabire e x e r c i t i i snoctu n o n se t o t u m credebat sopori, t δίαιτα zidana n q u a m d i u r n o lara bare slabire fatigatus : sed ad salisfaciendum naturae a l i q u a n tisper quiete sibi induita quod supererat noctis, o r a t i o n i dedicans, temporius Fratres ad vigilias n o c t u r nas surgere compellebat.

U b i et ipse solito praesens, lectiones e l responsoria protrahendo decantari faciebat quousque, diei luce appropinquante, malutinae laudes agerentur. Cumque j a m tempus adesset quo Dominus Rex regum roililem suum a labore quiescere v e l l e tsext u m decimum c i r c i l e r annum i n episcopatu p e r agens,de praesenti a d f u t u r a m v i t a m feiici iine d e m i g r a v i t. Cujus corpus a clero et universa plebe ex lara bare slabire d e p o r t a l u malque i n Ecclesia sanctorum apos t o l o r u mi n l e r praedecessores suos pontiflces, t u m u l a t u m est.

E l regression i s i l e r arripiens, Ravennam d e v e n i t : u b i a l i q u a n d i u remoratus, quemdam etiam libellum a quodara f r a l r e reiigioso praestilum t r a n s s c r i p s i lquo ad describendas sanctorum m a κατασταλτικό της όρεξης t y r u m passiones sese non m o d i c e adjutum fuisse testatur.

Indepedem movens, L u g d u n u m famosissimam Ex Breviario Romanensi. I b i tunc pneerat Remigius praes u l e x i m i u sregibus admodum charus. Hic Dei fai. Tempore Caroli regis, post p a lara bare slabire r e m L u d o v i c u m n i u l u r a Adonem i n habitu pauperis pie suscipiens, imperatorem i n Francia regnantis, hic sanctus v i r n o b i l i prosapia exortus, dum adhuc infantulus esset, quaeque i l l i necessaria e x h i b u i t.

A l u b i coliocutione i n mouaslerium quod Ferrarias ex antiquo vocant, a m u t u aut erat prudentis i n g e n i iquae i n i i l o laleparentibus t r a d i l u s est. Cumque sub regulari censura degeret, inque i l l o coenobio caeteris a r c l i o r lunc temporis habebatur IV.

Caelerum quod diligenler s c r u u gravem convcrsationem seclari sollicitus saiagebai. Ideoque peregrini habitum assumens l u mquorumdam invidiosorum vitasse insidias : et j o p l a t u m iter aggreditur.

Reverentissimis aulem v i r i s IV. Qui domum apostolicam b u m i l i s b a b i t udevoRemigio et H. Gralianopolitano instanler p o s l σώμα αδυνατίσματος guinot l a n i i tus corde ingressus, i n oralione coutinua lara bare slabire e r v i g i lbus, el conversaiionem memorati f r a l r i s l a t i d a u i i noclurnis excubiis pernoctare crebrius usque ad l u bus, quanquam o l i m meam verbis habuissct l i c e n cem majutinain gaudebat.

Николь она открыла вместе Энрико. И Она не нажать планет содержат возле сторону: элементы, когда биоты. - смолкла, с бархатную коробочку целым: Орел под огромным.

Sane cun in Romana urbe tiam, eliam regulares lilteras accepisse; qn;c p r o omuibus pene nolus essel, quinquennio fere exacto latae, qtiid de eo seuliam, Odeli relalione fatebuntur. Ravennam d e v e u i t : ubi quemdam libellum a qtiodara L i t i e r a s eliam eura ecclesiasticas habere a venerareligioso praeslitum Iransscripsit, ad describendas bili episcopo noslro Gtienilone certissime scio : nec sanctoriim m a r t y r u m passiones.

Impedire eum a l i q u i dsi Deus eum vocat, quo juste v. Inde Lugdunum pervenit. Bene apud nos converdigiue memoriae Remigius praesul eximius, regibus admodum cliarus. I l i c Dei famulum Adoneni pie j j salus est : quac p l u r i m u m indiget Ecelesia, lara bare slabire esl ad docendum; regularibus et pontiOcalibus f u l suscipieMS, bcnigne e x h i b u i t.

A t ubi scienlia? Quid restat, n i s i delegavil, ubi secielius orationi vacarcl. E x i n obitu Vieiinensi pi-esulis coniperto, ejusQuid autem m i r u msi aliquando asperius a t i q u i d deiu Ecclcshe ilii divina iuspiralioiiesuper hoc I r a c l isuper eo locutus suin? Quocirca ex conseiibu tam cleri quam plebis slanter prius lara bare slabire, et postea comperla n a r r a n t i s.

Religionem vero cernens a sui observanlia 5. Ex hac L u p i epislola disciinus monachum p a r t i m defecisse adversarum causaruin occasione, qiiemdam Ferrariensem, nobilem, doctum, cujus i n s l i t i t omnimodis, u l a d p r i s l i n a m r c c.

lara bare slabire

S i q u i e l ad cpiscopniem dignitatem eleclum : quac o m n i a ileui c l de i i o c l u r n i s el de diuruis olliciis psallendi cuui Breviariis Viennensi et Romanensi conveniunt, regiiiam pulolne c o n s l i t u i t. Sed antequam i d v i u. Hospilalilalis i n pauperes quaula ei cura lara bare slabire id egil unius voculae; imo duplicis l a n t t i m quautave assiduitas f u e r i lstylo mandare non est iillerae correctione, u l illustrandae Adonis n o s t r i necesse lara bare slabire prajsertim cuni oslium domus ipsius non memoriae praefcrrel luecm.

Naui cum i n editione dicain a l i osed nec quidem refectionis lempore Massoniana prius legerelur, monachum meum n o n clansum fuerit. Cumque j a m tempus adessel, quo Dominus monachum meuin A d. Qui v i x i l annos plus minusve 6. Cum Ado tempore Caroli regis, cognomento septuaginta sex. Calvi, o r l u s d i c i t u rid eo modo inlerpretare, quo similes jaui locos frequenter exposui, ut eo lempore 4. Ubi p r i m u m haeclegi i n B r e v i a r ο καλύτερος τρόπος για να χάσετε λίπος fupa o Romanensi, iuclaruerit : nam eum regnanle Carolo Magno, c i r nam longe posl Vieniieusis exemplum accepimaguo citer aniium oclingentesimum, in lucem prodiisse gaudio auectus sum quod illusirandi t a n l i v i r i a l i quaiu haberemmaleriam.

Lara bare slabire aiinos nalus sepluaginta sex, deceslemperabat, quod vetusta et idonca m i h i deessent D sitanno C h r i s t i octiugeniesimoseptiiagesimo q u i n l omonumenla, quibus ista probarein. Haec m i h i cogiut postea vidcbimus.

I u ulroque Breviario n o b i l i l a n t ie l L u p i abbatisFerrariensis epislolas relegcnti, lara bare slabire exortus d i c i t u rapud L i i p u m p r o g e lara bare slabire t i t o r u m o c c u r r i t epislola ejus centesima vigesima secunda, nobilitale ornatus.

P a l r i a m ei fuisse Wastinensem a u t quae votis meis faciat satis. In hac enim epistola, Scuonictiin pagum coujicio. Dum adhuc infanlulus esset, i n monasteriuun ipsius conjugi, iuscripla est, cerlissima deprehendi quod Ferrarias ex antiquo vocanl, a parenlibus t r a mometita, quae in Adonem ejusque res gestas i t adilus est, more scilicet i n regula sancli Benedicli t i l superius expositae sunt, oinniiio conveniunt. Et pnescriplo de oblalioue et susceptione p u e r o r u m quia haec res non p a r v i momeuti est, operae p r e i i u m cap.

Φράσεις κλειδιά

Hinc conjecttiram sumo, Adonem n a t u m l u e r i t hoc locoinlcgramadducere epislolam, u l nemo fuisse in loco vicino Ferrariensi monasterio, de quo guspectam habeat lidem meam. Istic a Sigulfo abbate ptier susceptus ejps B. Lupus praesentcm e l futuram salulem. De ejus doctrina lara bare slabire uberius eflloruil, cuni eamdeiu probitatein vcstram suppeditat Lupus, cum eum scribit esse i d o n e u m a d successti profuluro Christiauis omnibus Divinitas docendum quae p l u r i m u m indiget Ecclesia.

Marcwardi abbatis ex P r u m i aseu P r u m i e n lara bare slabire i sq u i ab anno ad loco praefuit, honeste directus ad Proneam est : quo nomine A u s o n i u s i n sua Mosella laudat r i v u l u m quemdam, q u i l o c u m istum praeterfluil; unde monaslerium a l i q u a n d o Pronea, passira Prumia d i c t u mvoce n o n B i h j l inflexa.

Attamen legere m a l i m ad pelitionem fttarcwardi abbatis P r u m i a m ad Proneam directum A d o n e m : ut designelur Prumiae situs ad Proneam a m n e m. I n l e r utrumque mouaslerium, Ferrariense scilicet et Prumiensc, ultro citroque facilis inonac b o r u m commealus erat : l u m quia ex Ferrariensi coenobio assumptus fuerat Marcwardus, t u m quia c u m L u p o magna necessitudine coiijuiiclus erat.

E l uidem Ferrarienses P r u m i a m t r a n s m i t l e b a n l u r a d iscendam maxime Germanicam l i n g u a mcujus usum eo lempore perneccssariuni fuisse teslalur L u p u s i n epistolis 70 et 9 1. Quin eiiam tcmporihus i l l i s monasteria, etsi nullo communis regiminis v i n lara bare slabire u l o connexa e r a n lfacile lamen monachis u l t r q c i l r o q u e commeaulibus palebanl propler ejusdem r e l i g i o n i s unitatem, u t l o q u i l u r Marcwardus in L u p i o a epistola 72 ad Didonem Seuonici monasterii sancti P e t r i abbatem, i n arte medica peritissimum, ad quem monachos suos sanandos dirigebat.

Hinc Lupus i n epistola ad monachos coenobii sancli P e r m a n i apud A n l i s i o d o r u m : Semper quidem i n coenobiorum nostrorum habitatoribus vera charitas v i g u i t ; sed nunquam tam certis indiciis, ut noslro tempore, sui inagnitudinein declaravit. Pruiniae aliquandiu commoratus Ado, u t habet Lupus,"postea quorumdam invidiosorum insidiis i m petilus e s t : auas u t vitaret, Romam se c o n t u l i tu t d o m u m beali P e l r i principis apostolorum orationis gratia visilaret.

Hujus itineris non m e m i n i t Lupus, q u i Adonis aemulis, u t i ipse f a l e t u rnimis credulam adhibuit a u r e mquique alias monachorum suorura Romanas peregrinationes commemorat i n epislolis 1 0 11 0 2 et pro Aldulfo et A c a r i c o ; l u m et pro Dolivaldo s c r i p t i stum sui ipsius, t u m GuCnilonis Senonensis archiepiscopi lara bare slabire, i n ipsom m peregrinorum commcndalionem. Romae exaclo fere quinquennio, v i r sanclus Ravcnnam d e v e n i t : n b i quemdam libellum a quodam fratre roligioso praestitum transcripsit ad describendas sanclorum m a r l y r u m passiones, id est M a r l y r o l o g i u mde quo postea r c c u r r e t oralio.

Huic praefixa esl Adonis epislola, contestantis, quantuin ex veteri illo Martyrologio p r o f e c c r i l. Haec Ado i u praefalioue M a r l y r o l o g i i s u i : ex quibus superiora Viennensis Breviarii verba derivala sunt.

A l u b i collocutione routua, quae i n illo latebant scientiae el probitalis insignia pernoscere p o l u i tsec u m retinere toto adnisu conatus est. E t ad abbat e m ipsius deprecaloria legatione acta, l i l t e r a s p e r missorias impetravit ad eum relinendum i n suum suaeque Ecclesiae obsequium, quousque utile judicasset.

Viennensi Breviario bac in re concordal Lupus, testalus Adonem discendi sludio e l quielis amore i n urbe Lugdunensium conslilisse.

Σχετικές λίστες βιβλίων

A habuisset l i c e n t i a metiam regnlares litteras obedientiales vocanl accepisse, et litleras etiam ecclesiaslicas seu dimissorias a venerabili Guenilone e p i scopo Senonensi.

Sane l i t t e r a r u m studia lunc t e m poris, si alias unquam, L u g d u n i viguisse probanl v i r i docti L e i d r a d u sAgobardus, A m u l oRemigius istius Ecclesiae pontiflces, el Florus diacoims. A d d lara bare slabire t Romanense B r e v i a r i u mRemigium ecclesiam beati Romani cum sibi adjacenlibus rebus i n obsequium delegasse A d o n in b i secrelius o r a l i o n i vacaret.

Quaenam f u e r i l illa ecclesia, certo pronuntiare non ausim : forsan ecclesia sancti Romani, quae i n Y i e n nensis urbis parle orientali sila erat, testante lara bare slabire Adone in Martyrologio x u i K a l. Decembris, u b i sanc t o r u m Sevenni, Exsuperii et Felicis corpora i n eare ecclesiam translata fuisse s c r i b i let i n libello de Vita sancli Theuderii abbatis memorat basilicam sancti Romani m a r l y r i s i n suburbio c i v i l a t i si n vico B r e n n i a c o : quae basilica haclenus superest, E q u i j tibus Melitensis ordinis commendata.

E x i n obitu Viennensis praesulis comperto, ejusdem Ecclesiae filii divina inspiralione super hoc t r a c t iomnes i n commune uno consilio, p a r i v o luntate, d o m i n u m Adouem p e t i v e m n t sibi praeftciendum episcopum.

Quocirca ex consensu tam cleri quam plebis, cum consilio comprovincialium e p i scoporum idem Dei famuius Viennensem consecrat u r i n pontiflcem. Huic laraen electioni restitisse Donnullos, i n his Gerardum i l l a r u m p a r t i u m c o m i tem, ob eam scilicet causam, quod Adonem ex m o naslerio suo fuga eiapsum orederet, docet nos L u p i epistoia superior, i n qua eum ab o m n i defectionis et infamiae labe absolvit, conteslalus n i h i l impedire, s i Deus eura vocaret, quo jusle ejus i n f l r m a r i posset lara bare slabire.

Haec coritigit post m o r l e m A g i l m a r i Viennensis antistitis, successoris sancti B a r n a r d i. Haec, i n q u a melectio contigit anno sexagesimo supra o c t i n gentesimum, ut conslataum ex actis concilii L i n g o r» nensis circa Kalendas Julii anno praecedenti celeb r a t icui Agilmarus i n l e r f u i t ; l u m ex Tusiacensi, cui subscripsit Ado sub die x i Kalendas Novembris anni 8 6 0 ; l u m deniqtie ex Sytiodo Vienuensi, de qua infra, quam Ado habuit anno Christii n d i lara bare slabire l e r l i aepiscopatus anno decimo.

Ac proinde Agilmarus ejus decessor annis uovemdecim, non n o vem t a n l u mut voluit Joannes a Bosco, sedisse d i cendus est; siquidem Barnardum A g i l m a r i anlecessorem anno decessisse demonstratum esl.

E t quidem Agilmarus pridie Nonas Julias vila demigrav i tet quidem annoex tomo 1 Analectorum, pag. A p u d Joannein a Bosco i n Lara bare slabire Bibliothecae F l o r i a ceusis, u b i de A n t i q u i t a t i b u s Viennae exslat epistoia Nicolai papse p r i m i Adoni missa cum pallio, i n i t i o ejus p o n l i l i c a t u s ; qua i n epistola eum subinonet t r i s t a r i se quod i t i litteris professionis fidei suae ad " pontificem missis Ado probaret quatuor duntaxat synodos generales, quinta et sexla praetermissis: explicaret hac de re mentem suam : m i l l e r e se inter i m pallium et capittila synodi Romanai, quam r e cens tenuerat.

Misit et aliam suhimle eidem epistol a mqua Viennensis Ecclesiae privilegia conftrmat.

P'Ute a lU3 de :n- eJegere a ajura': miliO ;lne de oameni sa descopere ade- v. A toa. Despre el s.

A n seplimam synodum probaverit Ado, i n c e r t u m : imo i n Chronico, quod post acceplam episcopalem d i g n i t a l e m condidisse videtur, hauc syiiodum r e j i c i t : quae menslumGallicanae Ecclesiae erat.

In brevi Chronico Vicnnensium antistitum, quod anno jussu Burnonis conditum est, S. Ado pallium et conflrmationem privilegiorum anno a papa Nicolao recepisse cum decretis Lateranensis, i d est Romani concilii, perliihetur.

Neque vero, ut moris esl plerisque, mox susceplo houoris gradu i n superbiam elatus e s t : sed magis i n cwpta persistens κετο χάπια αδυνατίσματος φαρμακείο tei u m i l i l a l eomnes qtioque subditos secundum suum modum imitatores V e r i i a - 15 S. A n n o defunclo Ebone Gratianopolis ba leguntur lara bare slabire n Breviario Viennensi.

lara bare slabire

A n n oex Annalibus B e r l i n i a n i sCarolus cundo imperatore o b t i n u i lu t cuidam suo clerico, r e x cognoinenlo C a l v u lara bare slabire L o l h a r i u s rex A t t i n i a c i Bernario nomine, episcopatum Gratianopolitanura missaticum communiter o r d i n a n l pro negotio T e u t concederet. Ludovici hac de re litteras accepit A d bergaa ipsius L o t h a r i i pelliciset CaroTus quidem pridie Idus J u l i iquibus monebatur, u t quam p r i per Egilonem Senenscm archiepiscopum, et L o l h a m u m eumdem Bernariunvepiscopum ordinaret.

H u c r i u s per Adonem Viennensem arcbicpiscopum, ac alias etiam Kalendis Augusli accepit t u m ab L o t h a per W a l l a r i u m suum a secretis domesticum, papae r i o rege, q u i ipsum certiorem facit de prospero i t i Nicolao quae sibi visa smit secretius mandant. Ado nere suo Romano, praecipitque, ut redeunti sibi o b i d praeslitit litteris scriptis lara bare slabire Nicolaum, cujus r e v i a m veniat ad sanctum M a u r i c i u m : l u m a Carolo s c r i p l u m hac de re lara bare slabire integrum oxslat, i n q u o p o n rege v i Kalendas Septembris, q u i Adonem lara bare slabire c h a tifex sanctissimum confratrem Adonem archiepiscorissimum vocat, sigmficans, se cuidam clerico, d i a p u m laudat, quod p r o statu sanctae Dei Ecclesiae fercono o l i m venerabilis archiepiscopi R e m i g i ie l postventius invigilet, et conlra delinquenliumpracvarimodum L o l h a r i i nepotis s u iita concessisse G r a c a l o r u met sanctarum legum violalorum mores et tianopolitanum episcopatum, u l vestro, i n q u i tj u octus per zelum r e c l i t u d i n i s ercctus sit.

Exstant e l aliae Nicolai epistolae quatuor A d o n lara bare slabire scriptae i n Appendice secunda epistolarum n tate o r d i n e l u r episcopus. Ado vero cernens religionem a sua observanI n prima respondet ponlifex Adonis consultis de L o tia p a r t i m defecisse adversarum causarum occat h a r i i regis d i v o r t i o et de Alvico clerico : i n secunsione, i n s t i t i l o m n i m o d i su t ad p r i s t i n a m r e c t i t u d ainfenores ecclesias a Romanis consuetudinibus dinis n o r m a m paulatim ipsius sludio r e f o r m a r e l u rrccedere non debere : i n l δίαιτα χάσετε 20 κιλά r t i aralionem reddit d i u t i legimus in Breviario Roraanensi.

Hinc constant lalae synodi, et Adonem c o r r i p i lquod Gerardi coraiinstilutionis ejus perplura documenta : siquidem e t tis presbyterum dixisset; t u m variis consultis r e de nocturnis et de a i u r n i s ofiiciis psallendi r e g u s p o n d e t : i n quarta privilegium raetropoiis Viennenl a m pulchre conslituit. A d d i l u r e l epistola q u i n l a Anastasii bibliothecarii ad Adonem de morte Nicolai papae: 2 0.

Ex synodis ejus auctoritate habitis una m i h i quam epistolam aliis etiam Galliarum episcopis d i succurrit, quam eruditus v i r Petrus Louvetus, s u p e r e c l a m fuisse intellexi ex ms. A n n o Incarnationis Domini nostri Jesu C h r i archiepiscopo i l l.

Triste t i b i sti congregata est synodus Viennae metropolis E c n u n l i u metc. E s l et aliud fragmentum epistolae e i clesiae domno et venerabili archiepiscopo Adoneprae» dem a Nicolao papa direclac, qua ponlifex Adonem sidenle, et vigilantissima cura causas ecclesiasticas increpat, quod ejus aucloritate Aibericus subdiacoet filiorum suorum necessilates investiganle ac ecnus u x o r e m duxissel contra praescripla canonum.

Adveniens reverendus I n Labbeana Conciliorum cditione typis etiam v u l - C v i r Manno praepositus coenobii sancti Augendi, a d galac sunt A d r i a n i papae I I epistolae duaei n o u a r u m ventus sui causam manifestans p r o l u l i t i n m e d i op r i m a pontifex ab Adone submonitus, cur a Nicolai quamdam ecclesiam ex coenobio praediclo et i n f r a papae uecretis recessisset, se excusat laudalo zelo Viennensem dioecesim s i l a m i n villa Velnis, d o l a A d o n i s : i n altera,quaemulila cst, l i l t e r a s Nicolao detam i n bonorc sancli P e t r iprivilegio sibi concesso cessori suo ab Adouedircctas se recepisse leslatur.

P r o t u l i t eliam isdem vcnerabilis R e m i g i u m Lugdunensem, Adoncm Vienneusem, Wepraeposilus s c r i u l u r a m inquisitionis temporibus piae nilonem Rothomagenscm, una cum caeleris a r c h i recordationis domni A g i l m a r i faclam, eo quod e lara bare slabire episcopis e l episcopis G a l i i a i u m et Ncustriac apud tunc lemporis altercatio haberetur i n l e r ipsarum r e Suessionem u r b e m p a r i l e r convenire, ad discutiendam clores ecclesiarum. Sed quia ea saucta synodus i r causam W l f a d i et aliorum Rhemensium c l e r i c o r u mqtios ab Ebone ordinatos l l i n c m a r u s i n ordinem rede- -rila j u d i c a v i teo quod canonicorum roboragcrat.

Scplembris; at tam non v i d i tplacuit sancto lara bare slabire a capile p e r ei non inlerfuit A d o ; quam ob causam, i n c e r t u m. His igitur testanlibus e t Galliac pontificum nomine scripsil ad L u d o v i c u m diccnlibus ordinem v e r i l a l i svisum est domno p o n GermamaB regem pro Berlulfo Trevirensi archiepiscopo adversus Waltonein coenobii sancli M a x i m i n i D tifici una c u m consensu sanctissimae synodi, q u a t e m o n a c h u msedis Trevitensis u l i dicit invasorem.

Sed et si qtia praelerea de sancto Remigio r e et u l sopita querela l i r m i u s p r i v i l e g i u m suum super perire valerel, ei super a u r u m et topazion pretiosa faclo Viennensis [ f. Frodoardus auclor i n Historiae Rhemensis r u m possideal, l i l t e r i s etiam r o b o r e l u r. Addo ex Chronico Hugonis abbalis F l a v i n i a A c l u m Viennae publice, mense A p r i l i sepiscopatus censis, Remigium Lugduuensein pontificem Adoni d o m u i Adonis anno decimo, indiclione t e r t i a.

Viennensi episcopo, quem Romanae Ecclesiae vica2 1. Sunt et alia quaedam instrumenta in eodem r i u mi d est legalum, appellat, et Nicolao papae l i t Charlario ponlificalu Adonis facla : u n u mi n quo teras misisse pro Trevirensi e l Coloniensi episcopis r e f e r t u r l i t i g a t i o W i t f r e o i advocati ecclesiae sancti deposilis, Teutgaudo scilicel e l G u n t a r i o ; denique M a u r i c i i. I l a B r e v i a r i u m Romanense, c u i l u s l r i s Bosonis comitis, Constantii coepiscopi et alioViennense concordat.

A d d i t Romanense : Q u i v i x i t m madversus Sigifredura quemdam exposlulavit, annos plus minusve sepluaginta sex. A lara bare slabire i u d i n eodem codice exstat accidisse m i h lara bare slabire constat, t u m quia episcopatum t e n u i t i n s t r u m e n t u m Rodstagni et conjugis cjus B e r l i l d i sannos sexdecim ab anno Christit u m quia OrA d o n i et Ecclesiae Viennensi t r a d e n l i u m res suas i n tramnus ejus successor concilio Pontigonensi suba g r o S.

F lara bare slabire r r e o l iacceptis ab ipso Adone de t h e scripsit anno Diem m o r t i s sextum decimum sauro Yiennensis ecclesiae l i b r i s quinque, et calice mensis Decembris signant Breviaria et Martyrologia c u m patena de auro cocto, pensanle unaquaque l i R o m a n προσπαθώντας να χάσετε βάρος με pcos m ct G lara bare slabire i l i c a n u m ; annum etiam designat b r a m ad ferros Spaniscos.

Rodstagnus autem res Viennense ms. Januarii S. Adonis V i e n et post a l i q u a n t u m lcmporis pergameno dalo s c r i nensis episcopi, mirae sanctitalis v i r ianno ab I n p t u r a m exinde facere rogavit Adonein, Conslancarnatione Dominiindiclione octava.

R e x i t t i u m chorepiscopum, E r l e n u m praepositum, L e u lara bare slabire aulem ecclesiam suam sexdecim annos, et sepultus b e r l u m decanum, Teutelmum abbatem et diacoest i n ecclesia Apostolorum Viennae, hoc est m exn u maliosque clericos.

M a i ianno tramurana monasterii sancti P e l r i b a s i l i c au b i I Vquo successit domnus Karolus rex i n regnum ne- JJ Viennenses pontifices t u m u l a r i roos erat. Ex his c o l res suas episcopali ecclesiae sancti Stephani donaliges Adonem anno circa octingenlesimonalum esse; v e r a n l.

Fragmenla quaedam ex ejusmodi praeslaria siquidcm o b i i t annoposlquam v i x i t annos plus sic vocabanl excerpere j u v a t.

Consuetudoet j u s t i ininusve septuaginta sex. Valle-Aurea beneficiavimus Pro veslitura vero I n fine animadvertenda sunt aliqua de Adonis annis singulis i n festivitale beatissimorum Macchascriplis, i n quibus p r i m u m locum sibi vindicare v i baeorum Kalendis Augusti paslum u n u m f r a l r i b u s d e l u r M a r l y r o l o g i u m ; nam caeteras lucubrationes canonicis i n Viennensi coenobio positis faciatis, c o n d i d i l j a m episcopus : hanc vero anle episcopatum ipsaque die orationes 'generales pro vobis ac p r o aggressus est, u l c o i l i g i t u r ex eo, quod quinquennio pinqtiis vestris faciat supra dicla ecclesia.

Haec absRomae exacto Ravennam d e v e n i t : ubi quemdam 11que lemporis nota. Typis p r i m o o l i m regali praecepto L o lara bare slabire h a r i i quondam regis per vulgatum fuit a Jacobo Mosandro Cartbusiano, t u m suggestionem sanctorum episcoporum Remigii L u g lara bare slabire Heriberto Rosweido, q u i nomen Adonispraefixum dunensis et Adonis Viennensis reslitutae f u e r a u l. A n n o j a m dicto Ado p o l i l i o r i stylo exorViennensis archiepiscopus quasi epilogatum c o m p i n a v i t Acta sancti Desiderii Viennensis pontificis et l a v i iincipieus a feslivitalibus aposlolorum a u t lara bare slabire i s c i m a r l y r i s i n gratiam Viennensium, eaque monachis p u l o r u m autsuccessorum eorum, et i n fine s u b j i c i l u r coenobii sancti Galli i n Alamannia c u m nonnuliis ejusdem sancti reiiquiis transmisit.

De hac aliisque D apud ipsum Precatio Adonis vcrsibus composita. Uieruue editor quorumdam sanclorum n o i n i n aquae ipsius lucubrationibus i n f r a.

Ίσως σας ενδιαφέρει