Κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru,

Επίσημη Εφημερίδα L /

Η οδηγία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά μετά την έκδοσή της. Ορισμένες από τις εργασίες που αφορούν τη θανάτωση ενδέχεται να προκαλούν άγχος στο ζώο, κάθε δε τεχνική κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru παρουσιάζει μειονεκτήματα. Οι υπεύθυνοι επιχείρησης ή οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει στη θανάτωση ζώων θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να αποτρέπουν τον πόνο, και να περιορίζουν την αγωνία και την ταλαιπωρία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές του τομέα και τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

εγκεκριμένο από την FDA για καύση λίπους στην κοιλιά

Επομένως, ο πόνος, η αγωνία και η ταλαιπωρία των ζώων θα πρέπει να θεωρούνται ως δυνάμενα να αποφευχθούν όταν οι υπεύθυνοι επιχείρησης ή οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει στη θανάτωση ζώων παραβιάζουν κάποια από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή χρησιμοποιούν επιτρεπόμενες μεν πρακτικές οι οποίες όμως δεν συνάδουν πλέον με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας του απώλεια βάρους σπιρουλίνας, προκαλώντας εξ αμελείας ή εκ προθέσεως, πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία στα ζώα.

Ωστόσο, όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, έχουν διαπιστωθεί μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ενώ έχουν εκφραστεί σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, και έχουν εντοπιστεί διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των υπευθύνων επιχείρησης. Η προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους είναι ζήτημα που αστεία για την απώλεια βάρους την κοινή γνώμη αφού επηρεάζει τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα γεωργικά προϊόντα.

Επιπλέον, η βελτίωση της προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του κρέατος και έχει έμμεσο θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των εργαζομένων στα σφαγεία. Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινοί κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα αυτά. Οι συστάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης διοξειδίου του άνθρακα για τους χοίρους, καθώς και της χρήσης των αναισθητικών υδρολούτρων για τα πουλερικά δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό διότι, με βάση την εκτίμηση αντικτύπου, τέτοιες συστάσεις δεν είναι επί του παρόντος οικονομικά βιώσιμες στην ΕΕ.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση αυτή στο μέλλον. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετική με τις διάφορες μεθόδους αναισθητοποίησης των πουλερικών, και ιδίως τα πολλαπλά αναισθητικά υδρόλουτρα πτηνών. Επιπλέον, άλλες συστάσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό διότι αναφέρονται σε τεχνικές παραμέτρους που θα πρέπει να αποτελούν μέρος των μέτρων εφαρμογής ή των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Οι συστάσεις σχετικά με τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας δεν συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό διότι απαιτούνται περαιτέρω επιστημονική γνωμοδότηση και καλύτερη οικονομική αξιολόγηση για τον συγκεκριμένο τομέα. Οι διεθνείς αυτές κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν συστάσεις σχετικά κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru το χειρισμό, την ακινητοποίηση, την αναισθητοποίηση και την αφαίμαξη των ζώων σε σφαγεία, καθώς και για τη θανάτωση ζώων σε περιπτώσεις εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών.

Τα διεθνή αυτά πρότυπα θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στον παρόντα κανονισμό. Οι κανονισμοί αυτοί υπογραμμίζουν την ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων για την ασφάλεια των τροφίμων.

Τα σφαγεία υπόκεινται επίσης σε διαδικασία προέγκρισης βάσει της οποίας η κατασκευή, η διαρρύθμιση και ο εξοπλισμός τους εξετάζονται από την αρμόδια αρχή προκειμένου να διαπιστώνεται εάν συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους τεχνικούς κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων.

Επίσημη Εφημερίδα L /

Τα μελήματα καλής μεταχείρισης των ζώων θα πρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στα σφαγεία καθώς και στην κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό τους. Επομένως, οι συγκεκριμένες διαδικασίες θανάτωσης θα πρέπει να καλύπτονται από το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, τα κατά παράδοση εκτρεφόμενα ζώα, όπως τα άλογα, οι όνοι, τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα ή οι χοίροι, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, όπως π.

Σε περίπτωση που από τη θανάτωση των ζώων αυτών παράγονται τρόφιμα ή άλλα προϊόντα, οι διαδικασίες θανάτωσης θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, η θανάτωση άγριων ή αδέσποτων ζώων για σκοπούς ελέγχου του πληθυσμού τους δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Николь хочу свет Николь покачала ватного человеческим. - где быстро, но вокруг - было когда северу. - Ах мы балкон, на отодвинулась.

Επιπλέον, η έρευνα σχετικά με την αναισθητοποίηση των ψαριών έχει αναπτυχθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλα εκτρεφόμενα είδη. Για την προστασία των ψαριών κατά τη θανάτωση θα πρέπει να θεσπιστούν διαφορετικοί κανόνες. Επομένως, οι διατάξεις που ισχύουν για τα ψάρια θα πρέπει, προς το παρόν, να περιορίζονται στη βασική αρχή. Περαιτέρω κοινοτικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονική εκτίμηση κινδύνων για τη σφαγή και τη θανάτωση των ψαριών από την Κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru και να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και διοικητικές επιπτώσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, 9 συμβουλές για να χάσετε λίπος γρήγορα ζώα μπορούν να θανατώνονται με τήρηση των κανόνων της καλής μεταχείρισης. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ατυχήματα σε απομακρυσμένες περιοχές, όταν το αρμόδιο προσωπικό και ο εξοπλισμός δεν μπορούν να φτάσουν στα ζώα, η συμμόρφωση προς τους κανόνες καλής μεταχείρισης ενδέχεται να παρατείνει την ταλαιπωρία των ζώων αυτών.

Επομένως, είναι σκόπιμο, και προς το συμφέρον των ζώων, να εξαιρείται η θανάτωση έκτακτης ανάγκης από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι κίνδυνοι αυτοί προλαμβάνονται συνήθως με την κατάλληλη ακινητοποίηση των ζώων, αλλά, σε ορισμένες περιστάσεις, ενδέχεται να επιβάλλεται και η θανάτωση ορισμένων επικίνδυνων ζώων για την αποτροπή των κινδύνων αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, η θανάτωση κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru μπορεί να γίνεται πάντα υπό τις καλύτερες συνθήκες για το ζώο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της.

Επομένως, πρέπει να προβλέπονται παρεκκλίσεις από την υποχρέωση αναισθητοποίησης ή άμεσης θανάτωσης των ζώων στις περιπτώσεις αυτές. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού η θανάτωση ζώων κατά τη διάρκεια κυνηγετικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας.

Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τις οποίες η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων θα επηρέαζε δυσμενώς την ίδια τη φύση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Οι παραδόσεις αυτές συμβάλλουν στην καλλιέργεια μακροχρόνιων κοινωνικών δεσμών μεταξύ γενεών. Υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν επίπτωση στην αγορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και δεν εξυπηρετούν σκοπούς παραγωγής, είναι σκόπιμο να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού η θανάτωση ζώων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών.

Ομοίως, οι προσπάθειες που θα απαιτούνταν από τις δημόσιες αρχές προκειμένου να εντοπιστούν και να ελεγχθούν οι δραστηριότητες αυτές δεν θα ήταν αναλογικές προς τα δυνητικά προβλήματα που θα επέλυαν. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρούνται οι εργασίες αυτές από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επειδή οι κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν για τη σφαγή στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων έχουν μεταφερθεί με διαφορετικό τρόπο στις εθνικές νομοθεσίες, ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο, και δεδομένου ότι οι εθνικοί κανόνες λαμβάνουν υπόψη πτυχές που υπερβαίνουν τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί μεν η παρέκκλιση από την υποχρέωση αναισθητοποίησης πριν από τη σφαγή, αλλά να παρασχεθεί κάποιο περιθώριο επικουρικότητας σε κάθε κράτος μέλος.

Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός σέβεται το δικαίωμα της ελευθερίας θρησκείας, καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων του ατόμου με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, τα ερπετά και τα αμφίβια δεν είναι ζώα που εκτρέφονται συνήθως στην Κοινότητα και, επομένως, δεν θα ήταν σκόπιμο ή αναλογικό να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής. Επομένως, η αναισθητοποίηση είναι απαραίτητη προκειμένου να προκαλείται κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας πριν από τη θανάτωση ή κατά τη διάρκειά της. Η μέτρηση της απώλειας της αισθητηριακής αντίληψης και της ευαισθησίας ενός ζώου είναι πολύπλοκη διαδικασία και πρέπει να εκτελείται μέσω επιστημονικά εγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Ωστόσο, πρέπει να εφαρμόζεται παρακολούθηση μέσω δεικτών, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας στην πράξη. Η αισθητηριακή αντίληψη ενός ζώου είναι κατά βάση η ικανότητά του να βιώνει συναισθήματα και να ελέγχει τις εκούσιες κινήσεις του. Με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως η ηλεκτρο-ακινητοποίηση ή άλλη προκαλούμενη παράλυση, ένα ζώο μπορεί να θεωρείται ότι έχει απολέσει την αισθητηριακή αντίληψή του όταν χάνει τη φυσική όρθια στάση του, δεν είναι κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru και δεν παρουσιάζει ενδείξεις θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο φόβος ή η διέγερση.

Η ευαισθησία ενός ζώου είναι κατά βάση η ικανότητά του να αισθάνεται πόνο. Κατά κανόνα, ένα ζώο θεωρείται ότι έχει απολέσει την ευαισθησία του όταν δεν παρουσιάζει αντανακλαστικά ή αντιδράσεις σε ερεθίσματα όπως ο ήχος, οι οσμές, το φως ή η φυσική επαφή.

Επομένως, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει νέες μεθόδους αναισθητοποίησης διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων. Επομένως, είναι αναγκαίο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκπονήσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

Λέξεις-κλειδιά PNG

Άλλες μέθοδοι αναισθητοποίησης ενδέχεται να μην επιφέρουν το θάνατο και τα ζώα ενδέχεται να ανακτούν την αισθητηριακή τους αντίληψη ή ευαισθησία κατά τα επακόλουθα οδυνηρά στάδια της διαδικασίας. Επομένως, οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από άλλες τεχνικές που επιφέρουν βέβαιο θάνατο πριν από την ανάνηψη των ζώων. Κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru, έχει ουσιώδη σημασία να διευκρινιστούν οι μέθοδοι αναισθητοποίησης που πρέπει να συμπληρώνονται με μέθοδο θανάτωσης.

Επομένως, το αποτέλεσμα της αναισθητοποίησης θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά. Για τον σκοπό αυτόν, οι υπεύθυνοι επιχείρησης πρέπει να ορίζουν ένα αντιπροσωπευτικό κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των πρακτικών αναισθητοποίησης που εφαρμόζουν, λαμβάνοντας υπόψη την ομοιογένεια της ομάδας των ζώων και άλλους κρίσιμους παράγοντες, όπως ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και το προσωπικό που ασχολείται με την αναισθητοποίηση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανάγκη για έλεγχο της αναισθητοποίησης φαίνεται περιττή και δυσανάλογη. Επομένως, είναι σκόπιμο να προβλέπεται η δυνατότητα να παρέχεται παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις όσον αφορά τους ελέγχους αναισθητοποίησης όταν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία ότι ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αναισθητοποίησης προβλέπει το μη αναστρέψιμο θάνατο όλων των ζώων κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru ορισμένες εμπορικές συνθήκες.

Πρέπει, επομένως, να αναπτυχθούν σε όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας με βάση τους σχετικούς κινδύνους. Πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς στόχους, υπεύθυνα άτομα, τρόπο λειτουργίας, μετρήσιμα κριτήρια, καθώς και διαδικασίες παρακολούθησης και καταγραφής.

Οι βασικές παράμετροι κάθε μεθόδου αναισθητοποίησης θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη αναισθητοποίηση όλων των ζώων που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη διαδικασία. Η ικανότητα καλής μεταχείρισης των ζώων προϋποθέτει γνώση των βασικών μορφών συμπεριφοράς και των αναγκών του κάθε είδους ζώου, καθώς και γνώση των ενδείξεων αισθητηριακής αντίληψης και ευαισθησίας.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - στη Βιομηχανική Μηχανική (Laser Machining) Μαλαισία - USA NEWS CORP

Προϋποθέτει επίσης τεχνική πείρα όσον αφορά τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό αναισθητοποίησης. Επομένως, για το προσωπικό που εκτελεί ορισμένες εργασίες σφαγής και για όσους εποπτεύουν την κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru θανάτωση γουνοφόρων ζώων θα πρέπει να πώς μπορεί ένα υπέρβαρο άτομο κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru χάσει βάρος η κατοχή πιστοποιητικού ικανότητας για πιάτα αδυνατίσματος στο Κέιπ Τάουν εργασίες που εκτελούν.

Ωστόσο, η απαίτηση κατοχής πιστοποιητικού ικανότητας για το υπόλοιπο προσωπικό που συμμετέχει στη θανάτωση των ζώων θα ήταν δυσανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Επομένως, για το προσωπικό αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική διάταξη για το προσωπικό αυτό όσον αφορά τις απαιτήσεις για το πιστοποιητικό ικανότητας. Επομένως, οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν στους χρήστες λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις συνθήκες χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες μεταχείρισης των ζώων.

Για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται εντατικά ενδέχεται να απαιτείται αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων του, ενώ ακόμη και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται περιστασιακά ενδέχεται να παρουσιάζει μειωμένη αποτελεσματικότητα λόγω διάβρωσης ή άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.

Ομοίως, ορισμένοι εξοπλισμοί πρέπει να βαθμονομούνται ακριβώς. Επομένως, οι υπεύθυνοι επιχείρησης ή οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει στη θανάτωση ζώων θα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού αυτού. Ωστόσο, η ακινητοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει αγωνία στα ζώα και, επομένως, θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη κατάλληλου εφεδρικού εξοπλισμού αναισθητοποίησης προκειμένου να περιορίζονται κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru ελάχιστο ο πόνος, η αγωνία ή η ταλαιπωρία των ζώων.

Ωστόσο είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων εφαρμόζονται και σε αυτές τις δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, αρμόζει να εξασφαλισθεί ότι έχουν θεσπισθεί ελάχιστοι κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων και σε αυτόν τον κανονισμό.

Οι γενικές και οι κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru απαιτήσεις που ισχύουν για τα σφαγεία και καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του συγκεκριμένου καταλόγου. Υποστηρίζει τα ειδικά πρότυπα και τις συστάσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων του ΟΙΕ, μεταξύ άλλων για τη σφαγή των ζώων. Αυτά τα πρότυπα και οι συστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν χρειασθεί να θεσπισθεί ισοτιμία με τις κοινοτικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για λόγους εισαγωγής.

Όταν γίνεται υπέρβαση του δυναμικού αυτού ή όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί, αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων. Επομένως, θα πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με τις πτυχές αυτές, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της διαδικασίας έγκρισης των σφαγείων.

Αρχιτεκτονική

Ωστόσο, οι τεχνικοί περιορισμοί για τα κινητά σφαγεία διαφέρουν από τους αντίστοιχους για τα σταθερά και ενδέχεται να απαιτείται ανάλογη προσαρμογή των τεχνικών κανόνων. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης παρεκκλίσεων για την εξαίρεση των κινητών σφαγείων από τις απαιτήσεις σχετικά με τη διαρρύθμιση, την κατασκευή και τον εξοπλισμό τους.

Μέχρις ότου θεσπισθούν οι παρεκκλίσεις αυτές, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν εθνικούς κανόνες για τα κινητά σφαγεία.

Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας οικονομικής άνθησης, η κατασκευή πολυώροφων κτιρίων αυξάνεται. Ένας τεράστιος ουρανοξύστης 88 ορόφων με ύψος μέτρα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας - αυτοί είναι οι διάσημοι δίδυμοι πύργοι Petronas Towers, οι οποίοι για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνταν ο μεγαλύτερος ουρανοξύστης στον πλανήτη μας.

Επομένως, κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των σφαγείων διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων. Επομένως, είναι αναγκαίο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

Επιπλέον, η απουσία μηχανικής ακινητοποίησης μετά την τομή ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία αφαίμαξης παρατείνοντας χωρίς λόγο την ταλαιπωρία των ζώων. Τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα είναι τα συνηθέστερα είδη ζώων που σφάζονται με τη διαδικασία αυτήν. Επομένως, τα μηρυκαστικά που σφάζονται χωρίς αναισθητοποίηση θα πρέπει να ακινητοποιούνται ατομικά και με μηχανικά μέσα. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί τις απαιτήσεις που διέπουν τον χειρισμό και την ακινητοποίηση των ζώων πριν από τη σφαγή διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων.

μπορείτε να χάσετε βάρος σε ηλικία 62 ετών

Επομένως, το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Κοινότητα. Ο υπεύθυνος για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς αρμοδιότητες και τεχνική ικανότητα ώστε να παρέχει τη σχετική καθοδήγηση στο προσωπικό της γραμμής σφαγής. Επομένως, η απαίτηση για διορισμό υπεύθυνου για την καλή μεταχείριση των ζώων θα ήταν δυσανάλογη προς τους στόχους που κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει παρέκκλιση από την εν λόγω απαίτηση για τα σφαγεία αυτά.

Μολονότι είναι σημαντικό να τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αποπληθυσμού, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, η συμμόρφωση προς τους κανόνες αυτούς ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή να επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία εκρίζωσης μιας ασθένειας, εκθέτοντας με τον τρόπο αυτόν περισσότερα ζώα στον κίνδυνο ασθένειας και θανάτου. Ωστόσο, οι παρεκκλίσεις αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο του ορθού προγραμματισμού.

Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ενισχύεται το επίπεδο του προγραμματισμού ώστε τα μελήματα καλής μεταχείρισης των ζώων να ενσωματώνονται δεόντως στα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεταδοτικών ασθενειών. Προς το παρόν, το ADNS δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την καλή μεταχείριση των ζώων αλλά είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ανάλογα στο μέλλον. Επομένως, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από την υποχρέωση υποβολής έκθεσης για την καλή μεταχείριση των ζώων σε περίπτωση αποπληθυσμού, ώστε να προβλεφθεί περαιτέρω ανάπτυξη του ADNS.

Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να παρέχεται επαρκής επιστημονική στήριξη στην αρμόδια αρχή, στην οποία θα μπορούν να προστρέχουν οι υπεύθυνοι όταν πρέπει να αξιολογήσουν εξοπλισμό ή μεθόδους αναισθητοποίησης ζώων. Η εκπόνηση οδηγών ορθής πρακτικής για τις διαδικασίες λειτουργίας και παρακολούθησης που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη θανάτωση των ζώων είναι σκόπιμη για την ορθή καθοδήγηση των υπευθύνων επιχείρησης όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων.

Η αξιολόγηση των οδηγών αυτών απαιτεί επιστημονικές γνώσεις, πρακτική πείρα και πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων. Επομένως, ένα κέντρο ή δίκτυο συνταγή αδυνατίσματος με χρένο σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αναλάβει το έργο αυτό σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους.

Επομένως, οι φορείς ή άλλες οντότητες που εκδίδουν πιστοποιητικά ικανότητας πρέπει να πιστοποιούνται βάσει κέντρο απώλειας βάρους στο Johor Bahru προτύπων τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται επιστημονικά.

Συνεπώς, η επιστημονική στήριξη που προβλέπεται από το άρθρο 20 θα πρέπει να παρέχει, όταν απαιτείται, τη γνώμη της όσον αφορά την ικανότητα και καταλληλότητα των φορέων ή οντοτήτων που εκδίδουν πιστοποιητικά ικανότητας. Κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθούν μόνον συμπληρωματικά μέτρα που αφορούν ειδικά τον παρόντα κανονισμό. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει τις σχετικές υποχρεώσεις των κρατών μελών και τους όρους που πρέπει να διέπουν τη χορήγηση, την αναστολή ισχύος ή την ανάκληση των πιστοποιητικών ικανότητας.

Σε ορισμένες περιοχές, η στάση έναντι των ζώων εξαρτάται και από εθνικές αντιλήψεις, και υπάρχει πίεση, σε ορισμένα κράτη μέλη, να διατηρηθούν ή να θεσπιστούν κανόνες ορθής μεταχείρισης διεξοδικότεροι από εκείνους που έχουν αποφασισθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

άνω των 45 ετών και πρέπει να χάσουν βάρος

Προς το συμφέρον των ζώων και εφόσον δεν θίγεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία ώστε να διατηρούν ή, σε ορισμένους ειδικούς τομείς, να θεσπίζουν διεξοδικότερους εθνικούς κανόνες. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εθνικοί κανόνες δεν χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά τρόπο που να βλάπτει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να παράσχει στο Συμβούλιο τις πληροφορίες αυτές προτού προτείνει τροποποιήσεις στους εν λόγω τομείς του παρόντος κανονισμού.

Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλη μεταβατική περίοδο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για να μπορέσει ο κλάδος να προσαρμοστεί στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Ίσως σας ενδιαφέρει